Ազատության գինը և նպատակը, Ինքնություն և արժեքներ, Քննարկում Ը

Ազատության անհրաժեշտությունը եւ դերը մարդկային կյանքում: Ինչո՞ւ, ինչի՞ց եւ հանուն ինչի՞ ենք ուզում ազատ լինել:

Ազատության եւ ինքնության առնչությունը: Ազատ կամք, Աստուծո պատկեր և նմանություն: Դետերմինիզմ եւ ճակատագրապաշտություն:

Ազատության ուղղությունը եւ պատասխանատվությունը: Բարիք, բա րոյականություն եւ ճշմարտություն:

«Եւ կը ճանաչէք ճշմարտութիւնը, եւ ճշմարտութիւնը կʼազատի ձեզ» (Յովհ. Ը 32):

«Միայն առաքինի ժողովուրդներն  են ունակ ազատ լինելու» (Բ. Ֆրանկլին):

Ներքին կամ հոգևոր ազատություն: Ազատագրված մարդու իդեալը:

Կեղծ ազատություն եւ մոլորություններ:

Ազատությունը որպես ապրելու, մտածելու եւ ստեղծագործելու համարձակություն: Ազատությունը որպես կամուրջ դեպի անհայտը եւ ծածուկը: Ազատությունը

որպէս նորարարության եւ ստեղծարարության բանալի:

Կրթություն եւ ազատություն: