Հայ ինքնության առանձնահատկություններ, Ինքնություն և արժեքներ, Քննարկում Զ

1. Հաւաքական ինքնութեան դերը մարդկային կեանքում:
2. Ազգային ինքնութեան հիմնական տարրերը (մշակոյթ, պատմութիւն, տեսլական, առաքելութիւն եւն): Հաւաքական ինքնության ստատիկ և դինամիկ, դրական և բացասական համատեքստերը, դրանց փոխադարձ կապերը։
3. Ազգային ինքնութեան հիմնական յատկանիշները ըստ Գուստավ Լե Բոնի (ընդհանուր զգացումներ, հետաքրքրութիւններ, հաւատալիքներ): Ազգային հոգի, կամք եւ բարոյականութիւն:
4. Հայ ինքնութեան ձեւաւորման կաեւորագոյն իրադարձութիւնները եւ աղբիւրները (Ծագում, քրիստոնէութեան ընդունում, գրերի գիւտ եւ Սրբոց Թարգմանչաց շարժում, Նարեկացի եւն): Ի՞նչ արժէքներ են բխում դրանցից եւ որքանո՞վ են դրանք կենսական այսօր մեզ համար:
5. Ազգը որպէս մշակոյթ: Կենդանի մշակոյթ եւ պատմական յիշողութիւն: Մշակութային ամբողջականութիւն, յստակութիւն եւ պարզութիւն: Մշակոյթը որպէս յարատեւ սինթեզ: Վերափոխման կամք եւ համարձակութիւն: Ապագայի պատասխանատւութիւն: